Kinh tế Việt Nam – Thăng trầm và đột phá

Posted on March 20, 2010 by

3


Op-Economica, 3-2010 — “Kinh tế VN: Thăng trầm và Đột phá” gần đây đã được NXB Tri Thức tái bản lần thứ nhất, với khoảng 1.500 cuốn. Lần xuất bản đầu tiên của NXB Chính trị Quốc gia có lượng phát hành 1.000 cuốn.

Bài giới thiệu sách trên Tạp chí Cộng sản 28/5/2009 của Ts Trần Đình Thiên: Mổ xẻ lịch sử như là sự khởi động đến tương lai.

(*) Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, 2009. Kinh tế Việt Nam: Thăng Trầm và Đột Phá, NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, tháng 5-2009.

Bìa sách in lần đầu tiên, tháng 5 năm 2009, NXB Chính trị Quốc gia.

Bìa sách in lần đầu tiên,
tháng 5 năm 2009, NXB Chính trị Quốc gia.

Một vài nơi hiện diện tiêu biểu:

The Library of Congress (United States of America): http://lccn.loc.gov/2009335322 (Library of Congress LCCN for 2009335322)

The British Library (UK): BLL01015440617; pdf

BL-ktvn

The National Library of Australia: http://catalogue.nla.gov.au/Record/4893369 (NLA)

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS): http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=5967&cap=3&id=6014 (danhmucsachvietvan_HIDS)

Thư Viện Trung Tâm – Đại học Quốc gia Tp.HCM: http://opac.vnulib.edu.vn

ĐH Mở TP.HCM: http://www.ou.edu.vn/vietnam/files/thuvien/2009/sachmoiT102009.htm

World Cat (OCLC): http://www.worldcat.org/title/kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-ot-pha/oclc/460941054

Sách Hay (sachhay.com): http://www.sachhay.com/book/200907073035/kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-dot-pha.aspx

NCSEIF (Quốc  Hội VN): http://tulieu.ncseif.gov.vn/InterfaceLayer/frmPopupXemin.aspx?chitiet=EFE506BC-3E2A-494B-8059-210419A8B681

Danh mục sách kinh tế (Thư viện Bộ Tài Chính VN): DANH MỤC SACH KINH TE TAI CHINH (TV BO TAI CHINH)

Wikipedia tiếng Việt: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam:_Th%C4%83ng_tr%E1%BA%A7m_v%C3%A0_%C4%90%E1%BB%99t_ph%C3%A1

Viện Nghiên cứu Thương mại: http://viennghiencuuthuongmai.com.vn/thu-vien-sach/sach_viet_nam/danh-muc-sach-2009/danh-muc-sach-viet-nam-2009?set_language=en

Học viện Hành chính Quốc gia: http://www.napa.vn/vi/gioithieu/bmtc/CacDonVi/thtv/thd/Trang/default.aspx

Viện Kinh tế-Xã hội Hà Nội: http://vienktxhhanoi.org.vn/tai-lieu/250/Kinh-te-Viet-Nam-thang-tram-va-dot-pha.html

Thư viện Đại học Kiến trúc Đà Năng: http://117.3.71.125:8080/mobile/handle/DHKTDN/4726

Thư viện Đại học Vinh: http://lib.vinhuni.edu.vn/index.php/doc-sach-dien-tu/sach-dien-tu-nganh-kinh-te/5340-Kinh%20T%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam-%20Th%C4%83ng%20Tr%E1%BA%A7m%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BB%99t%20Ph%C3%A1

Xunhasaba: http://www.xunhasaba.com.vn/shop/index.php?ukey=product&productID=3400

Thư viện ĐH Thương Mại: http://thưviệnđạihọcthươngmại.vn/?page=newsDetail&id=758995&site=26083

ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM: http://lib.hutech.edu.vn/tailieu/S%C3%A1ch%20m%E1%BB%9Bi/sach_moi_thang_5_2010.doc

Thư viện Bộ Tài chính.

* * *

Advertisements