Ngân sách nhà nước 2013-14

Posted on January 17, 2014 by

0


Op-Economica, 14-1-2014 — Ngân sách nhà nước 2013 do Bộ tài chính công bố.

Bộ Tài Chính có website khá tốt, thông tin cập nhật sớm.

Số liệu NSNN 2013-2014
14/01/2014-08:43:00 AM
Phụ lục 1
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
Đơn vị: Tỷ đồng
Stt Nội dung Dự toán
2014
A  TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 782.700
1  Thu nội địa 539.000
2  Thu từ dầu thô 85.200
3  Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 154.000
4  Thu viện trợ không hoàn lại 4.500
B  TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.006.700
1  Chi đầu tư phát triển 163.000
2  Chi trả nợ và viện trợ 120.000
3  Chi phát triển các sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 704.400
4  Chi thực hiện cải cách tiền lương  
5  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100
6  Dự phòng 19.200
C  BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -224.000
Tỷ lệ bội chi so GDP 5,3%
     
Phụ lục 2
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2014
Đơn vị : Tỷ đồng
Stt Nội dung Dự toán
2014
  TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 782.700
I   Thu nội địa  539.000
1   Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 184.599
2   Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 111.603
3   Thu từ khu vực công thương nghiệp – ngoài quốc doanh 107.252
4   Thuế sử dụng đất nông nghiệp 32
5   Thuế thu nhập cá nhân 47.384
6   Lệ phí trước bạ 13.692
7   Thuế bảo vệ môi trường 12.569
8   Các loại phí, lệ phí 10.330
9   Các khoản thu về nhà, đất 42.469
   – Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.234
   – Thu tiền thuê đất, mặt nước 4.748
   – Thu tiền sử dụng đất 36.000
   – Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 487
10   Thu khác ngân sách 8.071
11   Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 999
II   Thu từ dầu thô 85.200
III   Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 154.000
1   Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 224.000
   – Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu 73.920
   – Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu)  150.080
2   Hoàn thuế giá trị gia tăng  -70.000
IV   Thu viện trợ không hoàn lại 4.500
     

Xem chi tiết trong file đính kèm

Advertisements