Analysis of Discrete Data (pdf)

Posted on September 26, 2014 by

0


Op-Economica, 26-9-2014 — Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu về dữ liệu rời rạc của PSU. Cuốn này rất tốt cho thực hành, nhất là đọc kèm với Categorical Data Analysis của Alan Agresti.

Đường dẫn tài liệu (pdf): Analysis of Discrete Data.

binomial_plot_loglikeCI1


Trang web tài liệu hướng dẫn thống kê với SAS và R của Penn State.

Advertisements