Thiền Xanh

Posted on October 16, 2014 by

5


Op-Economica, 16-10-2014 — (Đề tài này có liên quan đến đề tài Vườn Chẫu đang mở rộng vì sự nghiệp gà lôi-chim trĩ.) Gần đây có hai phong trào rôm rả. Một là “green”, cái gì cũng green. Thế nên có cả khái niệm “green washing” để giúp trừ tà 😉

Cái kia là “thiền”. Nhiều người bắt đầu học hỏi và thấy được phần nào năng lượng của sự tĩnh tại, khám phá bên trong. Nên “thiền” trở nên phổ biến.

Tôi thì thấy nên ghép để có cả đôi công năng, nên nghĩ là “thiền xanh” có lý lắm.

Vậy thì lại mò về Hang Chẫu để mở rộng khu “thiền xanh”. Dưới đây là vài hình ảnh, mà quả thực chỉ nhìn thôi cũng thấy thư thái.

 photo 2014-10-20_09-37-39_822_zps788539cc.jpg

 photo 2014-10-20_09-37-28_711_zps00e8c24c.jpg

 photo 2014-10-16_09-44-13_638_zps092a9c94.jpg

 photo 2014-10-16_09-45-44_642_zps8e0d1615.jpg

 photo 2014-10-16_09-43-43_147_zps1ec06d87.jpg

 photo 2014-10-16_09-45-53_732_zpsa4e93593.jpg

 photo 2014-10-16_09-46-10_8_zpsfac37d4a.jpg

 photo 2014-10-20_09-38-17_974_zps5b0ed8c0.jpg

 photo 2014-10-16_09-42-43_295_zpsf5ce1eed.jpg

 photo 2014-10-16_09-42-34_492_zpsb55fc333.jpg

 photo 2014-10-16_10-32-42_428_zps5c203357.jpg

 photo 2014-10-16_10-32-50_922_zps151b8711.jpg

 photo 2014-10-16khe_zpsc5a744d7.jpg

 photo 2014-10-16caicanh_zps012f2994.jpg

 photo 2014-10-1610orau_zps421404ed.jpg

 photo 2014-10-16bambooshoot_zps8ac49d02.jpg* Liên quan: Gà lôi Việt Nam ; Mở rộng vườn Chẫu

 photo 2014-10-20_10-00-20_461_zps1301ef52.jpg

 photo 2014-10-20_10-00-31_323_zps62f83d97.jpg

 photo 2014-10-20_10-00-46_640_zpsffe35616.jpg

 photo 2014-10-20_10-01-01_821_zps0ba185fe.jpg

 photo 2014-10-20_10-01-48_391_zps27e09ba1.jpg

 photo 2014-10-20_10-05-09_222_zps81460c0d.jpg


©2014 Làng Ộp – Hang Chẫu

Advertisements