Ngụ ý

Posted on November 30, 2014 by

0


Op-Economica, 30-11-2014 — Có nhiều việc nói huỵch toẹt, đơn giản lại không hay. Đơn giản, cho dù dễ hiểu vì trực tiếp, lại không cho thấy chiều sâu và sự tinh tế.

Con gái hôm nay đã chọn cách tinh tế cho sự kiện đáng như vậy.

Copyright Vương Thu Trang (30-11-2014)

Copyright Vương Thu Trang (30-11-2014)

Merci, con gái! Tặng lại con gái câu nói của Blaise Pascal:

Blaise Pascal: « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. »

Advertisements