Nợ công Việt Nam 2010 – 2013

Posted on December 24, 2014 by

0


24-12-2014 (VF) – Theo Bộ Tài chính, nợ công của VN đã liên tục tăng từ 2010 -2013 (VnExpress, 16-12).

Số tuyệt đối:

Đơn vị: tỷ đồng

2010 2011 2012 2013
Nợ của Chính phủ 889.388 1.092.761 1.279.484 1.515.966
Nợ được Chính phủ bảo lãnh 225.953 288.374 343.099 396.113
Tiền trả nợ của Chính phủ 87.104 110.663 154.385 185.814
Nợ nước ngoài của doanh nghiệp 309.361 386.044 486.303 571.628

Số tương đối:

Đơn vị: %

2010 2011 2012 2013
Nợ của Chính phủ so với GDP 44,6 42,3 39,4 42,3
Nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương so với GDP 11,7 12,6 11,4 11,9
Nợ Chính phủ so với ngân sách 158 162 172 184
Nợ nước ngoài so với GDP 42,2 41,5 37,4 37,3

Dự kiến đến hết 2014, nợ công VN sẽ chạm mức mức 60,3% GDP và đến cuối năm 2015 đạt mức 64% GDP. Tại báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đầu tháng 10-2014, Chính phủ cho biết mức nợ này được tính toán trên cơ sở bội chi ngân sách nhà nước không vượt chỉ tiêu QH giao là 5,3% và chưa tính hết các khoản nợ của ngân sách. Nếu tính đủ các khoản nợ như quỹ hoàn thuế, nợ cấp bù chênh lệch cho bảo hiểm xã hội… thì nợ công đã chạm mức 65% – ngưỡng quy định an toàn nợ công QH cho phép (NLĐ, 15-10).

Advertisements
Posted in: Food for thought