Ha-Joon Chang: phân biệt 9 trường phái kinh tế học

Posted on December 26, 2014 by

1


Op-Economica, 26-12-2014 — Một trang A4, tóm lược 9 trường phái đáng ghi nhớ của kinh tế học.

Chỉ có thể là Ha-Joon Chang:

(Click phóng lớn ảnh, nhìn sẽ rõ)

(Click phóng lớn ảnh, nhìn sẽ rõ)


http://www.businessinsider.com/table-different-schools-of-economics-2014-6

Advertisements
Posted in: Economics