Khảo sát ý kiến về tác động sửa BHYT 2015

Posted on February 12, 2015 by

1


Op-Economica, 12-2-2015 — Luật BHYT 2015 sửa đổi có hiệu lực 1-1-2015. Gần đây lại có quy định mới về viện phí hợp lệ thanh toán BHYT. Khảo sát này của DT không rõ trong giai đoạn nào, nhưng rõ ràng là đầu 2015.

Theo bạn luật BHYT 2015 sửa đổi không thanh toán 30% BHYT cho người khám chữa bệnh ngoại trú vượt tuyến sẽ giúp:

* Kết quả:

2015-02-12_bhyt

Số trả lời không nhiều, gần 1500, nhưng cũng là một thống kê có ích. Nó càng có ích hơn khi đặt trong quan hệ với nhận thức từ nghiên cứu: “Be rich or don’t be sick: Estimating Vietnamese patients’ risk of falling into destitution.”

Advertisements