Dự trữ tăng và đề xuất cho ngân sách vay có liên quan?

Posted on May 4, 2015 by

1


Op-Economica, 4-5-2015 — Một logic giản đơn xuất hiện như sau: Ngày 15-12-2012 có bài báo của VNEconomy nói về vai trò “bồ thóc dự trữ” của ngoại hối trong tay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bài báo ấy có nói con số dự trữ năm 2008 vào ngày 19-6/2008 là 20.7 tỷ đôla.

Sau vài năm khủng hoảng, tới cuối 2012, con số dự trữ được ước tính phục hồi về mức ~20 tỷ. Khi ấy xuất hiện ý kiến cho rằng, dự trữ vẫn là bồ thóc đánh giá thực lực, và là tham số quan trọng để các hãng xếp hạng tín nhiệm tài chính đánh giá năng lực tín dụng nền kinh tế, các khoản vay chính phủ.

Tới năm 2014, VNEconomy (1-5-2014) cập nhật tình hình dự trữ tăng lên 35 tỷ, và cho rằng, mức dự trữ tiềm năng (tức có thể khai thác tối đa) đạt mức 45 tỷ.

Cập nhật số liệu đầu 2015 cho thấy cơ bản mức dự trữ ngoại hối từ giữa 2014 tới hết năm không đổi, tức là ~35 tỷ đôla (VNEconomy, 3-5-2015).

Theo đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về phiên họp thường kỳ tháng 4/2015, trong đó có chỉ đạo giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối Nhà nước, với mục đích bổ sung vốn đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

Mục đích vay: Bổ sung vốn đầu tư phát triển; Đảm bảo an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

Mục đích vay: Bổ sung vốn đầu tư phát triển; Đảm bảo an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

Theo Nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ, dự trữ ngoại hối Nhà nước là tài sản bằng ngoại hối được thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của NHNN, bao gồm: dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức (là phần tài sản bằng ngoại hối thuộc sở hữu Nhà nước được Chính phủ giao cho NHNN trực tiếp quản lý); tiền gửi ngoại tệ và vàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước gửi tại NHNN; các nguồn ngoại hối khác.


* File (pdf): Đề xuất cho ngân sách vay dự trữ ngoại hối.

Advertisements