Giải lao

Posted on June 27, 2015 by

7


Op-Economica, 27-6-2015 — Cuối tuần giải lao bằng cách thăm vườn.

Cập nhật hình ảnh

Đôi cây bồ công anh cứng cáp

Đôi cây bồ công anh cứng cáp

Một cây chùm ngây mới nảy mầm từ hạt

Một cây chùm ngây mới nảy mầm từ hạt

Cây chùm ngây non

Cây chùm ngây non

Chỗ khô cằn này hạt chùm ngây cũng lên cây.

Chỗ khô cằn này hạt chùm ngây cũng lên cây.

Cây mới cắt, ngọn lại lên.

Cây mới cắt, ngọn lại lên.

Hôm nay đào được 3 búp măng.

Hôm nay đào được 3 búp măng.

Một nửa số mít về Hà Nội hôm nay.

Một nửa số mít về Hà Nội hôm nay.

Cây nhài con bên vườn mới. Tự nó lên bằng rễ cũ sót lại.

Cây nhài con bên vườn mới. Tự nó lên bằng rễ cũ sót lại.

Giàn thiên lý đã đủ lớn để phủ bóng mát đường đi.

Giàn thiên lý đã đủ lớn để phủ bóng mát đường đi.

Gặp một chú tôm. Trời nóng đi chơi đâu thế?

Gặp một chú tôm. Trời nóng đi chơi đâu thế?

Advertisements