Tác động của ý thức hệ chính trị đối với khả năng tự chủ

Posted on July 8, 2015 by

1


Op-Economica, 8-7-2015 — Cái tên này mới nghe thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng thực ra thì không. Ý nó nói: với mỗi hệ tư tưởng chính trị, thì niềm tin cốt lõi sẽ ảnh hưởng tới người theo hệ ý thức đó ra sao, và dẫn tới xu hướng khả năng tự chủ (kiềm chế/kiểm soát) thế nào.

Đây là một nghiên cứu khoa học nghiêm túc, mới xuất bản trên Kỷ yếu Viện Hàn Lâm Khoa Học Mỹ (PNAS). Nghiên cứu này gọn gàng, chỉ có 4 trang.

Trên phương diện nhận thức khoa học (thuộc nhóm khoa học nhận thức và xã hội học), kết quả này có đóng góp như sau.

Hiện nay hiểu biết về các hệ quả ý thức hệ chính trị đối với sự tự chủ (kiểm soát/kiềm chế) do niềm tin vào hệ tư tưởng chính trị cá nhân còn khá mỏng. Điều này rất đáng ngạc nhiên, nhất là khi ta đã biết tính trung tâm của ý thức hệ chính trị đối với sự tự ý thức cá nhân và tầm quan trọng của sự tự chủ đối với hoạt động của con người. Nghiên cứu này đề cập tới thiếu hụt nhận thức vừa nêu thông qua cung cấp hiểu biết vào các quá trình niềm tin tự nguyện (freewill belief) và các tác nhân (giá trị của sự tự nguyện đối với tự chủ hiệu quả) dẫn đến việc hai nhóm quan sát ‘bảo thủ’ và ‘tự do’ chứng minh khả năng tự chủ (kiểm soát) tốt hơn.

Mặc dù kết quả thí nghiệm này rất đáng tham khảo (PNAS không xuất bản thứ vớ vỉn), nhưng lại hoàn toàn không bị ‘ức chế’ bởi các xử lý kỹ thuật. Nói cách khác, xử lý thống kê khá đơn giản, thậm chí sinh viên (sau đại học) cũng có thể hiểu được. Tôi thích điều này, vì như thế cho thấy tập thể các tác giả đã đầu tư nhiều công sức trí óc cho việc ‘thiết kế’ nghiên cứu có giá trị, chứ không lệ thuộc hay lạm dụng kỹ thuật thống kê.

Hai hình dưới đây đại diện cho kết quả nghiên cứu chính, cũng là những cơ sở của các lập luận và kết luận. Chúng cũng đơn giản nốt.

fig1fig2Chi tiết đọc bài dưới đây (downloadable pdf).


Joshua J. Clarkson, John R. Chambers, Edward R. Hirt, Ashley S. Otto, Frank R. Kardes, and Christopher Leone. The self-control consequences of political ideology. PNAS 2015 112 (27) 8250-8253; published ahead of print June 22, 2015, doi:10.1073/pnas.1503530112

Advertisements