Vương Thu Trang cùng với Quentin và Marianne trao đổi với RCF Radio ở Grenoble

Posted on July 17, 2015 by

1


Op-Economica, 17-7-2015 — Tìm mãi cũng thấy được nguồn thông tin về sự kiện khá đặc biệt này của đoàn Việt Nam ở Grenoble.

Đoàn Việt Nam tham dự festival được mời tham gia trò chuyện xung quanh hoạt động tập luyện, chuẩn bị và biểu diễn trong sự kiện quốc tế tại Grenoble. https://rcf.fr/culture/cie-thang-long-de-hanoi-vietnam

Présentée par Nicolas Boutry

vietnamAvant la clôture des 27èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, rencontre avec la Cie Thang-Long de Hanoi au Vietnam.

Les Rencontres du Jeunes Théâtre Européen, organisées par le CREARC se déroule du 3 au 12 juillet à Grenoble.

La Cie Thang-Long de Hanoi – Vietnam présente le vendredi 10 juillet 2015 le spectacle Ngày Xùa à 16h30 au Conservatoire de Grenoble.

Avec: Vuong Thu Trang, comédienne. Marianne Seguin, assistante à la réalisation. Quentin Delorme, metteur en scène.

* * *

Nghe toàn bộ đoạn đàm thoại trên radio dưới đây, dài hơn 21 phút. Thu Trang là người trả lời chính đại diện cho các diễn viên của đoàn, Quentin và Marianne là những biên đạo và hướng dẫn nghệ thuật:

https://rcf.fr/embed/1089652

* Liên quan:


©2015 RCF Radio, Grenoble, 10-7-2015. https://rcf.fr/culture/cie-thang-long-de-hanoi-vietnam

Advertisements