Nguồn gốc tri thức của tăng trưởng kinh tế hiện đại

Posted on July 23, 2015 by

0


Op-Economica, 23-7-2015 — Bài này cũng xuất bản đã 10 năm, của tác giả Joel Mokyr. Nó có giá trị, đáng lưu lại để tìm hiểu.

Mokyr, Joel. “The intellectual origins of modern economic growth.” The Journal of Economic History 65, no. 02 (2005): 285-351.

2015-07-23_sciperiodicals

Advertisements