Hướng dẫn phản biện/bình xét công trình nghiên cứu

Posted on August 28, 2015 by

0


Op-Economica, 28-8-2015 — Công việc phản biện/bình xét công trình khoa học của đồng nghiệp là loại việc ‘công ích’ không vụ lợi. Tuy vất vả với người thực hiện (trong khi không mong đợi được ‘trả công’) nhưng nó mang lại rất nhiều ích lợi cho xã hội, đặc biệt là sự phát triển của khoa học.

Để làm tốt công việc bình xét chất lượng, quy cách thực hiện cần được tuân thủ. Dưới đây là bản hướng dẫn ngắn gọn của Elsevier.

Quick_Guide-How-to-Review-Manuscripts

Advertisements