Sử dụng trực tiếp ảnh PNG với Latex

Posted on September 3, 2015 by

0


Op-Economica, 3-9-2015 — Khoảng 15 năm trước, khi tôi mới sử dụng Latex để viết luận án, thì các tiện ích của Tex còn khá hạn chế. Một trong những hạn chế là importing ảnh. Hồi đó, chủ yếu phải sử dụng loại ảnh EPS, PDF.

Bây giờ, tiện ích rất nhiều. Đối với Latex (và pdfmx), có thể dùng graphicx(*) để đưa các loại ảnh PNG, JPG, PDF, PS, TIFF, v.v..

tex

Loại ảnh phổ biến được trích xuất từ R là PNG vì thế nên được sử dụng, do kích thước rất bé. Đây là một ví dụ thực tôi sử dụng trong khi biên tập sách, sử dụng file PNG.

\begin{figure}[htbp]
\begin{center}
{\footnotesize
\caption{Sản lượng khoa học 25 nước đứng đầu thế giới}\label{fig:science}
\includegraphics[natwidth=753bp,natheight=629bp, width=500bp]{science.jpg}\\
* Nguồn: Scopus Scimago Lab; truy cập 13-8-2015.}
\end{center}
\end{figure}

Cũng sử dụng tương tự với ảnh JPG.

(*) Cần khai báo trong preamble:

\usepackage{graphicx}
Advertisements