Mốc truy cập khích lệ: 1000

Posted on October 20, 2015 by

2


Op-Economica, 20-10-2015 — Đến hết ngày hôm nay, nghiên cứu tình trạng tài chính bệnh nhân sẽ tròn một tháng tuổi (30 ngày, tính từ 21-9).

Springer có máy đo tại chỗ qua 2 kích thước: “access” và “altmetric”. Máy đo này chỉ đo tại SpringerPlus, tức là qua truy cập/download tại địa chỉ cố định: http://www.springerplus.com/content/4/1/529. Ngay tại đây, thì máy đo cập nhật dữ liệu truy cập liên tục; nhưng tại các địa chỉ indexing khác cho phép lấy toàn văn (full-text) thì họ không đo được (ví dụ PubMed/NIH, Europe PMC, ISI, Scopus, v.v..)

Như vậy, thống kê cung cấp dưới đây chỉ là của Springer (cũng có thể thống kê của SpringerLink: http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-015-1279-x) được gộp vào đây chăng(?!) nhưng điều này tôi không dám quả quyết).

Thống kê tại trang truy cập ngày 20-10-2015.

Theo dõi qua thời gian, “động học” truy cập cho thấy dáng điệu khá ổn định trong tháng đầu tiên. Tuy vậy, thường thì thời gian đầu bao giờ cũng được quan tâm hơn, do đó có thể dự báo sẽ giảm tốc dần kể từ tháng thứ 2.

Truy cập tốt thì mới có hy vọng tạo ra tác động đối với các nghiên cứu về sau, cũng như sự chú ý trong ứng dụng chính sách.

Dẫu thế nào thì việc vượt qua mốc tâm lý 1000 truy cập/download này cũng là điều đáng khích lệ trong tháng đầu tiên.

Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã giúp giới thiệu, tạo sức sống “hậu công bố” cho sản phẩm. Sau công bố, chu kỳ sống đích thực của sản phẩm khoa học mới bắt đầu.

Advertisements