Thẻ căn cước cho một sự sống mới

Posted on November 23, 2015 by

3


Op-Economica, 23-11-2015 — Sáng nay, quá trình sản xuất cuốn sách Bằng chứng cuộc sống bắt đầu (ISBN: 978-604-57-2026-4, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật). Số đăng ký xuất bản: 3357-2015/CXBIPH/9-174/CTQG. Quyết định xuất bản số: 6517-QĐ/NXBCTQG.

Dưới đây là những hình ảnh sản xuất thực tế.

Và những trang sách vừa mới in xong… ♡

Lần xuất bản này có điểm mới, đó là option in màu. Như trong hai hình ngay trên, tác dụng minh họa của ảnh màu rất rõ rệt.

Hình bên phải phía trên là máy khâu sách.

Giám đốc V&A kiểm tra quá trình in:

Mã số ISBN: 978-604-57-2026-4 là “thẻ căn cước” để sản phẩm tinh thần có thể bước chân vào đời sống xã hội như một thực thể sự sống mới.

Cập nhật: 24-11-2015 in bìa sách.


©2015-11-23 V&A

Advertisements