Công trình “global mindsponge” chính thức xuất bản

Posted on November 28, 2015 by

0


Op-Economica, 28-11-2015 — Được cấp DOI với status “article in press” cách đây hơn 5 tháng, nhưng bây giờ mới chính thức phát hành.

Thông tin khoa học thư viện:

Vuong QH and Napier NK (2015). Acculturation and global mindsponge: an emerging market perspective. International Journal of Intercultural Relations, Vol. 49., pp. 354-367. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.06.003. (2015; pdf)

Vuong-Napier 2015 - Acculturation and global mindsponge_Page_01

Advertisements