Sức mạnh của open-access

Posted on January 20, 2016 by

0


Op-Economica, 20-1-2016 — Các nxb chăm sóc tác giả là chuyện phổ biến, nhất là những nxb lớn, có điều kiện hạ tầng thông tin mạnh.

Sáng thấy Elsevier gửi cập nhật về số liệu truy cập/download cho một nghiên cứu, tôi mở ra xem, sau đó nảy ra câu hỏi.

Các tạp chí mạnh của Elsevier cổ điển, kiểu đặt báo thì đọc và download. Vậy thì so với các tạp chí open-access thì sao?

Do đó, tôi so với bài báo khác trên tạp chí open-access của Springer (hai nxb này tên tuổi tương đương nhau).

Kết quả là đây: Với tạp chí IJIR của Elsevier, sau 7 tháng kể từ khi có uncorrected proof, lượng download là 149.

20160120 - mindsponge_IJIR

Còn đây là cập nhật sơ bộ của Springer (cho S+ là open-access): Thống kê 4 tháng kể từ khi online, lượng đọc/download lên tới >2600!

2016-01-20_S+Stats

Sự chênh lệch này quá lớn!

Advertisements