Hệ thống đại học Nam Phi bổ sung các tạp chí Scopus

Posted on January 21, 2016 by

0


Op-Economica, 21-1-2016 — Bộ Giáo dục Nam Phi – quốc gia phát triển nhất của lục địa đen – bổ sung danh mục các tạp chí khoa học “đáng tiền” và đưa các tạp chí trong danh mục Scopus vào dữ liệu đánh giá chất lượng khoa học để tài trợ nghiên cứu.

Sau khi nền dân chủ được thiết lập ở Nam Phi năm 1994, hệ thống khoa học quốc gia đã xác định lại chính sách và luật lệ cho phát triển khoa học – nhận thấy “nền kinh tế nghiên cứu” là bộ phận quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế Nam Phi.

Universities-in-South-Africa

Nguyên lý đơn giản và hiệu quả của khoa học-giáo dục Nam Phi: Chỉ những nghiên cứu tốt, sản sinh ra được công trình tốt, có thể công bố trên những tạp chí đủ chất lượng do Bộ Giáo dục phê chuẩn, mới có khả năng được phê duyệt tài trợ.

Cho tới 2015, danh mục các tạp chí ấy chỉ gói gọn trong Thomson Reuters/ISI Web of Science (SCIE, SSCI…). Nhưng kể từ 1-1-2016, một số lượng gia tăng các tạp chí trong Scopus đã được bổ sung cho danh sách này, bước thay đổi được giới khoa học dự báo từ trước.

Kể từ 1994, hệ thống khoa học-giáo dục Nam Phi đã cải cách phương thức tài trợ dựa trên một tiêu chí tiến bộ duy nhất: năng suất-chất lượng khoa học. Các tạp chí khoa học và ấn phẩm uy tín + số liệu trắc lượng khoa học là công cụ quan trọng nhất trong công cuộc cải cách đó.


https://www.elsevier.com/connect/scopus-titles-added-to-south-africas-list-of-accredited-journals?sf19287332=1

Advertisements