Tác phẩm màu nước của Thu Trang

Posted on February 6, 2016 by

0


Op-Economica, 6-2-2016 — Một cành mai đầu xuân Bính Thân 2016.

Tác phẩm màu nước do Thu Trang thực hiện.

20160206 Nhat Chi Mai (by Thu Trang)

Advertisements