F1000Research

Posted on January 9, 2017 by

0


Lần đầu tiên xuất bản nghiên cứu trên F1000Research. Có thiện cảm. Sẽ động viên giảng viên và sinh viên thử sức ở đây, Scopus là tốt với Việt Nam.

Quay đi quay lại đã có category của F1000Research vào Q1 của Scopus (theo ScimagoJR)

Vuong QH. Health communication, information technology and the public’s attitude toward periodic general health examinations [version 1; referees: 1 approved]. F1000Research 2016, 5:2935 (doi: 10.12688/f1000research.10508.1)

***

f1000r

 

 

Advertisements